ועדת שחרורים (ועדת שליש) - עופר אשכנזי, עורך דין פלילי

חוק שחרור על תנאי ממאסר קובע כי אסיר שתקופת מאסרו היא מעל שישה חודשים ואשר סיים לפחות שני שליש מתקופת מאסרו רשאי לפנות בבקשה לוועדת השחרורים על מנת לשחררו שחרור על תנאי.

וועדת השחרורים היא בעלת הסמכות להחליט על שחרור אסיר על תנאי כאמור.

לצורך שחרור כאמור על וועדת השחרורים להגיע למסקנה כי אותו אסיר ראוי לשחרור מוקדם וכי אין בעצם שחרורו לגרום לסיכון שלום הציבור.

על מנת להגיע להחלטה וועדת השחרורים מביאה בחשבון מספר פרמטרים בין היתר :

- סוג ואופי העבירה שביצע האסיר ובגינה הוא  מרצה עונש מאסר. במובן זה יש חשיבות גדולה לחומרתה של אותה עבירה ולנסיבות ביצועה.
- התנהגותו של האסיר במהלך תקופת ריצוי המאסר.
- אילו כתבי אישום, אם בכלל, תלויים ועומדים כנגד האסיר בשלב מתן ההחלטה.
- האם האסיר שוחרר בעבר שחרור מוקדם.
- עברו הפלילי של האסיר ככלל.
- האם ניתנו לאסיר בעבר הקלות בעונש על ידי נשיא המדינה.
- לגבי אסיר שהשתמש בסמים תבחן שאלת גמילתו מסמים.

בנוסף, מייחסת הוועדה בדרך כלל משקל רב ביותר לחוות הדעת המוגשת על ידי הרשות לשיקום האסיר (רש"א) בקשר עם האסיר הרלוונטי.

חוות הדעת מטעם רשא יכולה לקבוע כי האסיר אינו זקוק כלל לשיקום מאחר ולדעתה לא התגלו אצלו דפוסים עבריינים, או שאין ביכולתה להמליץ על תוכנית שיקום כלשהי מאחר והאסיר אינו בר שיקום.

במצב דברים אופטימלי תוגש על ידי הרשות לשיקום האסיר חוות דעת הכוללת תוכנית שתמליץ על שילובו של האסיר במסגרת טיפולית כלשהי או על שילובו של האסיר במסגרת תעסוקתית.

בדרך כלל תהווה  חוות דעת חיובית מטעם רש"א מרכיב מרכזי בהחלטה של וועדת השחרורים לשחרר אסיר שחרור מוקדם בעוד שמקום בו תוגש חוות דעת שלילית לגבי האסיר הרי שסיכויי שחרורו ייפגעו למעט אם הוא עצמו יציג בפני הוועדה חוות דעת מטעם מומחה מטעמו אשר תניח בפני וועדת השחרורים תוכנית לשיקום ו/או עבודה אשר תכלול בתוכה תנאי פיקוח ראויים בזמן תקופת השליש.       

כאשר מדובר באסיר המרצה עונש מאסר בגין ביצוע עבירות מין תונח בפני הוועדה גם חוות מטעם המב"ן- המרכז לבריאות הנפש של שירות בתי הסוהר.

היה ועבירות המין היו כאלו אשר בוצעו בתוך המשפחה לא תחליט הוועדה על שחרורו של האסיר בטרם תונח בפניה גם חוות דעתה של וועדת גילוי עריות (וג"ע) בנוסף לזו של המב"ן.

בדרך כלל יינתן לחוות הדעת של המבן ושל וגע משקל מכריע בהחלטתה של וועדת השחרורים במובן שחוות דעת שליליות ימנעו בדרך כלל את שחרורו המוקדם של האסיר.

ככל שמדובר בחוות דעת מב"ן הרי שזו תקבע בסופו של יום האם לדעת המב"ן נשקפת מסוכנות מן האסיר לציבור כולו או לקורבן העבירה. בתוך שיקולי המב"ן תובא בדרך כלל שאלת הכחשת האסיר את ביצוע העבירה ותעלה שאלת הטיפול שעבר האסיר במהלך תקופת מאסרו.

ככלל ניתן לקבוע כי חוות דעת מב"ן בקשר עם אסיר אשר הורשע בביצוע עבירות מין וממשיך לטעון לחפותו ולהכחיש את ביצוע העבירות תהא שלילית מאחר ואדם כזה בדרך כלל אינו מתאים כלל להשתלב בטיפול כלשהו.

לעומת זאת, ישנם מקרים לא מעטים בהם אדם שעבר עבירות מין בדרגות חומרה כאלו ואחרות, עובר טיפול אישי או קבוצתי במהלך תקופת מאסרו וחוות דעת המב"ן בעניינו תצביע על מסוכנות שאינה גבוהה באופן שיקל על וועדת השחרורים לשחררו שחרורו מוקדם.

לגבי חוות הדעת מטעם וועדת גילוי עריות הרי שמרכז הכובד של אלו הוא בדרך כלל קורבן העבירה. הן במובן של כיצד שוקמו חייה של קורבן העבירה והן במובן של עמדתה של זו כלפי שחרורו המוקדם של האסיר. לאסיר ישנה זכות טיעון בפני וועדת גילוי עריות אלא שהניסיון מלמד כי במקרים רבים מאוד לא מנצלים אסירים רבים זכות זו אם בשל חוסר ידע, חוסר יכולת או העדר ייעוץ משפטי מתאים.


כאשר עומד בפני וועדת השחרורים אסיר אשר מרצה עונש מאסר בגין ביצוע עבירות של אלימות במשפחה הרי שבפני וועדת השחרורים יעמוד דו"ח של וועדת אלמ"ב (אלימות במשפחה). ועדת אלמ"ב תפרט בפני ועדת השחרורים את מצבה של המשפחה מהיבטים שונים תוך התייחסות מיוחדת כמובן לקורבן העבירה וההשלכות של שחרורו המוקדם של האסיר עליו.

אסירים רבים מגיעים לוועדת השחרורים כאשר הם אינם מיוצגים. לאור המתואר לעיל נראה כי אסיר אשר אינו מיוצג על ידי עורך דין בפני הוועדה לוקח על עצמו סיכון שבקשתו תדחה (היה ובקשתו תידחה יהא עליו להמתין ששה חודשים נוספים בטרם תדון הוועדה שנית בעניינו).

ברור כי גם ייצוג על ידי עורך דין אינו ערובה לשחרור מוקדם אלא שעורך דין מנוסה יידע לפעול למען עניינו של האסיר מול כלל הגורמים אשר להם השפעה על החלטת הוועדה- המב"ן,  וג"ע, ואלמ"ב במידת הצורך ועל פי העניין, הרשות לשיקום האסיר, ולעיתים גם תוך כדי היוועצות עם מומחים פרטיים.

במצב דברים בו עורך הדין עושה את עבודת ההכנה באופן יסודי מול כלל הגורמים כאמור ובתוספת הצגת עמדתו של האסיר מול וועדת השחרורים עצמה באופן רהוט ומקצועי גוברים סיכוייו של האסיר לקבל שחרור מוקדם במקרים המתאימים.